Statut

STATUT UDRUŽENJA DIJASPORE GORE

1. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

1.1. Udruženje dijaspore Gore (UDG) je udruženje u skladu sa civilnim zakonom Evropske unije.

2. SVRHA UDRUŽENJA

2.1. Udruženje okuplja sve iseljenike sa područja Gore, kao i njihove prijatelje.
2.2. Udruženje obezbjeđuje finansijska sredstva za rad sekcija udruženja.
2.3. Udruženje promoviše evropskim i drugim državama kulturu stanovnika Gore i radi na boljem razumjevanju između gorskog i naroda evropskih i drugih država.
2.4. Udruženje njeguje duh tolerancije između različitih kultura, nacionalnosti, religija i rasa.
2.5. UDG je udruženje bez političke orijentacije.
2.6. Udruženje zastupa ljudska prava kao i principe slobode, demokratije i jednakosti.
2.7. Manifestacije i informativne brošure udruženja ne smiju se zloupotrebljavati u političke svrhe.
2.8. Udruženje obezbjeđuje moralnu i materijalnu podršku zavičajnoj Opštini Dragaš i regionu Gora.

3. ČLANSTVO

3.1. Punopravan član udruženja je svako ko prihvata odredbe ovog statuta, ispuni pristupnicu i plaća članarinu.
3.2. Članarina se plaća najkasnije dva mjeseca od pristupanja udruženju, u protivnom mora se pristupiti isključenju iz članstva.
3.3. Članovi koji ne poštuju odredbe Uprave udruženja mogu na određeno vrijeme biti isključeni iz udruženja. O potpunom isključenju odlučuje Skupština udruženja.
3.4. Počasni članovi udruženja su članovi sa posebnim zaslugama koji se primaju u udruženje na prijedlog Uprave i Skupštine udruženja.
3.5. Udruženje osniva nove podružnice, kao i sportske i kulturne sekcije, na zahtjev članstva.
3.6. Svaka podružnica kao i svaka sportska i kulturna sekcija mora da ima svoju upravu od predsjednika, sekretara i blagajnika, koja je odgovorna za rad podružnice ili sekcije.
3.7. Uprava udruženja snosi moralnu odgovornost za rad udruženja.

4. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

4.1. Članovi imaju pravo da biraju i budu birani u Upravu udruženja. Imaju pravo da budu informisani o svim pojedinostima rada udruženja.
4.2. Dužnosti članova su propisani ovim statutom: plaćanje članarine, aktivno učešće u radu udruženja, itd.

5. ORGANI UDRUŽENJA

5.1. Organi udruženja su: Skupština udruženja i Uprava udruženja.
5.2. Skupština udruženja je najviši organ udruženja. Skupštinu čine svi aktivni i počasni članovi udruženja. Skupština udruženja može biti redovna i vanredna. Redovnu skupštinu udruženja saziva Uprava udruženja jedanput godišnje. Vanredna skupština se saziva ako dvetrećine članova udruženja smatra da je to nužno. Uprava udruženja je dužna na zahtjev članstva da sazove vanrednu skupštinu, 40 dana od primanja zahtjeva za sazivanje vanredne skupštine. Za eventualne promjene u članstvu ili proširenju Upravnog odbora odlučuje izričito Uprava udruženja dvotrećinskom većinom članstva.
5.3. Skupština udruženja bira predsjednika udruženja i šest članova uprave. Mandat predsjednika i uprave traje dvije godine.
5.4. Skupština udruženja odobrava izvještaje uprave udruženja i uprava sekcija i podružnica. Skupština je nadležna za određivanje odgovornosti i rješavanje nesporazuma.
5.5. Skupština udruženja bira počasne članove.
5.6. Skupština udruženja može sa dvotrećinskom većinom članstva pristupiti izmjenama statuta.
5.7. Skupština udruženja odlučuje o neopozivim odlukama donesenim na redovnoj godišnjoj skupštini udruženja.
5.8. Upravu udruženja čine: predsjednik, potpredsjednik, sekretar, blagajnik i tri članova uprave.
5.8.1. Predsjednik uprave je istovremeno i predsjednik Udruženja dijaspore Gore.
5.9.Na prijedlog Uprave, Skupština bira profesionalno tijelo iz domena pravosuđa i prava građana, kulture i obrazovanja, zapošljavanje i socijalna pitanja, razvoj i humanitarna pomoć, zaštita čovjekove okoline i energetika.
5.10. Na prijedlog Uprave, Skupština bira tijelo od sedam stanovnika Gore čija je svrha bolja komunikacija sa Upravom udruženja dijaspore Gore.

6. ZADACI UPRAVE

6.1. Predsjednik udruženja presjedava sastancima uprave i predstavlja udruženje u javnosti. U njegovom odsustvu menja ga potpredsjednik udruženja, ili saglasnošću Uprave udruženja da ga neki drugi član zastupa u određenom trenutku.
6.1.1. Sekretar vodi zapisnik na sjednicama, zadužen je za administrativne poslove udruženja. Priprema zajedno sa predsjednikom sjednice. Prima poštu udruženja i potpisuje zvanična saopštenja zajedno sa predsjednikom, informiše upravu o poslatoj i primljenoj pošti.
6.1.2. Blagajnik je zadužen za sve finansijske poslove udruženja. On ima punomoć da raspolaže novcem sa računa udruženja. Sastavlja izvještaj o finansijskom stanju udruženja, svim transakcijama i bilansu. Zajedno sa predsjednikom i sekretarom predlaže budžet udruženja i vodi knjigovodstvo udruženja.
6.2. Uprava udruženja je odgovorna za rad udruženja, kao i za organizovanje i sazivanje redovne odnosno vanredne skupštine udruženja. Odlučuje o disciplinskim mjerama članovima koji svojim ponašanjem štete ugledu udruženja. Disciplinske mjere moraju biti potvrđene od strane skupštine.
6.3. Sjednice uprave saziva predsjednik. Na sjednicama sekretar vodi zapisnik, koji u roku od deset dana dostavlja svim članovima uprave. Orginal zapisnika se ostavlja u arhivu. Odluke su pravosnažne ako su donesene većinom glasova prisutnih članova uprave. Kvorum za organizovanje sjednice Uprave je prisustvo najmanje četiri člana uprave.
6.4. Odluke uprave su obavezujuće za sve članove udruženja i važeće su do sledeće godišnje skupštine. Uprava udruženja može na sjednicu pozvati i predsjednike podružnica i sekcija.
6.5. Sjednice Uprave udruženja mogu da se organizuju na daljinu (Skype).

7. FINANSIJE UDRUŽENJA

7.1. Udruženje se finasira iz članarina, donacija, sponzorstva i prihoda iz manifestacija koje organizuje udruženje.
7.2. Sve delatnosti udruženja finansiraju se iz člana 7.1. navedenih izvora. O raspodjeli sredstava odlučuje Uprava udruženja.
7.3. Udruženje dijaspore Gore garantuje svojim posjedom. Pojedinačna odgovornost je isključena. Svaki član je odgovoran za štetu koju svojom nepažnjom prouzrokuje.
7.3.1. Izvještaj blagajnika se kontroliše od strane kontrolne komisije (najmanje tri člana) krajem kalendarske godine, najmanje 30 dana prije godišnje skupštine. Kontrolna komisija potvrđuje ispravnost vođenja finansija i knjigovodstva pred godišnjom skupštinom.

8. ODLUKA O RASPUŠTANJU UDRUŽENJA

8.1. Odluku o raspuštanju udruženja donosi skupština udruženja dvotrećinskom većinom, na koju su svi članovi pozvani pismenim putem najmanje 15 dana ranije.
8.2. U slučaju raspuštanja udruženja, sva imovina koja preostane pripada sekcijama i podružnicama koje preostanu. Ako ni jedna sekcija ni podružnica više ne radi, pripada stanovnicima sa prostora Gora u Opštini Dragaš.

Ciljevi Udruženja dijaspore Gore prema statutu:

1. Udruženje okuplja sve iseljenike sa područja Gore, kao i njihove prijatelje.
2. Udruženje obezbjeđuje finansijska sredstva za rad sekcija udruženja.
3. Udruženje promoviše evropskim i drugim državama kulturu stanovnika Gore i radi na boljem razumjevanju između gorskog i naroda evropskih i drugih država.
4. Udruženje njeguje duh tolerancije između različitih kultura, nacionalnosti, religija i rasa.
5. UDG je udruženje bez političke orijentacije.
6. Udruženje zastupa ljudska prava kao i principe slobode, demokratije i jednakosti.
7. Manifestacije i informativne brošure udruženja ne smiju se zloupotrebljavati u političke svrhe.
8. Udruženje obezbjeđuje moralnu i materijalnu podršku zavičajnoj Opštini Dragaš i regionu Gora.

Poseban cilj Udruženja dijaspore Gore je da se kroz zajedničko ulaganje u Fond dijaspore oživi privreda rodnog kraja.

Udruženje dijaspore Gore kao takvo ne priznaje međuetničke, niti bilo koje druge podjele kako u svom udruženju, tako i u matici.

STATUTI I SHOQATËS SË DIASPORËS NGA GORA

1. EMËRTIMI DHE SELIA E SHOQATËS

1.1. Shoqata e diasporës nga Gora në BE është shoqatë në përputhje me të drejtën civile të BE-së.

2. QËLLIMI I SHOQATËS

2.1. Shoqata mbledh të gjithë emigrantët nga rajoni i Gores, si dhe miqtë e tyre.
2.2. Shoqata siguron mjetet financiare për punën e seksioneve të shoqatës.
2.3. Promovon kulturën e banorëve të Gores në BE dhe punon për një mirëkuptim më të mirë në mes popullatës së Gores dhe asaj të BE-së.
2.4. Shoqata ushqen frymën e tolerancës në mes kulturave, religjioneve dhe racave të ndryshme.
2.5. Shoqata e diasporës së Gores në BE është shoqatë pa orientim politik.
2.6. Shoqata përfaqëson të drejtat e njeriut si dhe parimet, liritë e demokracisë dhe barazinë.
2.7. Manifestimet dhe broshurat informative të shoqatës nuk mund të keqpërdorën për qëllime politike.
2.8. Shoqata e siguron mbështetjen morale dhe materiale të Komunës zyrtare të Dragashit dhe rajonit të Gores.

3. ANËTARËSIA

3.1. Anëtarë me të drejta të plota i Shoqatës së Diasporës nga Gora në BE është secili që pranon dispozitat e këtij statuti, paguan anëtarësinë, dhe plotëson aplikacionin.
3.2. Anëtarësia paguhet më së largu dy muaj nga aplikimi në Shoqatë, në të kundërtën duhet të fillohet largimi nga anëtarësia.
3.3. Anëtarët që nuk respektojnë dispozitat mbi drejtimin e shoqatës mund të largohen për kohë të caktuar nga shoqata. Për largimin e plotë vendos kuvendi i shoqatës.
3.4. Anëtarët e nderit janë anëtarët me merita të veçanta të cilët pranohen në shoqatë me propozim të drejtuesve dhe kuvendit të shoqatës.
3.5. Shoqata themelon filiale të reja, si dhe seksione sportive dhe kulturore, me kërkesën e anëtarësisë.
3.6. Secila filiale si dhe çdo seksion sportiv dhe kulturor duhet të ketë udhëheqësinëe vet që përfshinë kryetarin, sekretarin dhe arkëtarin, e cila është përgjegjëse për punën e filialit apo seksionit.
3.7. Udhëheqësia e shoqatës mbartë përgjegjësi morale për punën e shoqatës.

4. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E ANËTARËVE TË SHOQATËS

4.1. Anëtarët kanë të drejt të zgjedhin dhe të zgjidhen në udhëheqësinë e shoqatës. Kanë të drejtë të jenë të informuar lidhur me të gjitha hollësitë e punës së shoqatës.
4.2. Obligimet e anëtarëve të shoqatës përshkruhen me këtë statut: pagesa e anëtarësisë, pjesëmarrja aktive në punën e shoqatës, etj.

5. ORGANET E SHOQATËS

5.1. Organet e Shoqatës së Diasporës nga Gora në BE janë: Kuvendi i shoqatës dhe Udhëheqësia e shoqatës.
5.2. Kuvendi i shoqatës është organi më i lartë i shoqatës. Kuvendin e përbëjnë të gjithë anëtarët aktiv dhe të nderit të shoqatës. Kuvendi i shoqatës mund të jetë i rregullt dhe i jashtëzakonshëm. Kuvendi i rregullt i shoqatës thirret nga udhëheqësia e shoqatës një herë në vite. Kuvendi i jashtëzakonshëm i shoqatës thirret nëse 2/3 e anëtarëve të shoqatës e konsideron të nevojshme. Udhëheqësia ka për obligim që me kërkesë të anëtarëve të thirr kuvendin e jashtëzakonshëm, 40 ditë pas pranimit të kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm. Për ndryshime të mundshme në anëtarësi apo zgjerimin e UO, vendimi e merr shprehimisht UO me 2/3 e shumicës së anëtarësisë.
5.3. Kuvendi i shoqatës zgjedh kryetarin e shoqatës dhe gjashtë anëtarë të udhëheqësisë. Mandati i kryetarit dhe udhëheqësisë zgjatë dy vite.
5.4. Kuvendi i shoqatës miraton raportet e udhëheqësisë së shoqatës dhe të udhëheqësive të seksioneve dhe filialeve. Kuvendi ka për detyrë të përcaktojë përgjegjësitë dhe zgjidhjen e kontesteve.
5.5. Kuvendi i shoqatës zgjedh anëtarët e nderit.
5.6. Kuvendi i shoqatës mund që me shumicë prej dy të tretave të bëjë ndryshimin e statutit.
5.7. Kuvendi i shoqatës vendos lidhur me vendimet e pakthyeshme të marra në takimin e rregullt vjetor të kuvendit.
5.8. Në udhëheqësinë e shoqatës janë: kryetari, nënkryetari, sekretari, arkëtari dhe 3 anëtarë të udhëheqësisë.
5.8.1. Kryetari i udhëheqësisë është në të njëjtën kohë edhe kryetar i Shoqatës së Gores në BE.
5.9. Me propozim të Udhëheqësisë, Kuvendi zgjedh trupe profesional nga fusha e drejtësisë dhe të drejta të qytetarëve, kulturës dhe arsimit, punësimit dhe çështjeve sociale, zhvillimit dhe ndihmës humanitare, mbrojtjes së mjedisit të jetës dhe energjisë.
5.10. Me propozim të Udhëheqësisë, Kuvendi zgjedh trupin me 7 banor të Gores qëllimi i të cilës është komunikimi më i mirë me Udhëheqësinë e Gores në diasporë.

6. DETYRAT E UDHËHEQËSISË
6.1. Kryetari i shoqatës drejton takimet e udhëheqësisë dhe përfaqëson shoqatën pran opinionit publik. Në mungesë të tij atë e zëvendëson nënkryetari i shoqatës, por me pajtimin e UO për ta përfaqësuar ndonjë anëtarë tjetër në momentin e caktuar.
6.1.1. Sekretari mban procesverbalin e takimeve, dhe është i ngarkuar me punët administrative të shoqatës. Përgatit takimet bashkë me kryetarin. Pranon posten e shoqatës dhe nënshkruan deklaratat zyrtare së bashku me kryetarin, informon udhëheqësinë lidhur me postëne dërguar dhe të pranuar.
6.1.2. Arkëtari është i ngarkuar me të gjitha punët financiare të shoqatës. Ai ka autorizim të veprojë me të hollat nga llogaria e shoqatës. Përgatit raportin lidhur me gjendjen financiare të shoqatës, mbi të gjitha transaksionet dhe bilancin. Së bashku me kryetarin dhe sekretarin propozon buxhetin e shoqatës dhe udhëheq librat e kontabilitetit të shoqatës.
6.2. Udhëheqësia e shoqatës është përgjegjëse për punën e shoqatës, si dhe për thirrjen e takimit të rregullt, përkatësisht të jashtëzakonshëm të kuvendit. Vendos lidhur me masat disiplinore për anëtarët të cilët me sjelljet e tyre kanë dëmtuar imazhin e shoqatës. Masat disiplinore duhet të jenë të konfirmuara nga ana e kuvendit.
6.3. Takimet e udhëheqësisë thirren nga kryetari. Në takime sekretari mban procesverbalin, i cili brenda afatit 10 ditor ju dërgon të gjithë anëtarëve të udhëheqësisë. Origjinali i procesverbalit mbetet në arshivë. Vendimet janë të plotfuqishme nëse janë marr me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm të udhëheqësisë. Kuorumi për organizimin e takimit të Udhëheqësisë është prania e së paku 4 anëtarëve të udhëheqësisë.
6.4. Vendimet e udhëheqësisë janë të obligueshme për të gjithë anëtarët e shoqatës dhe mbesin në fuqi deri në takimin e radhës së kuvendit vjetor. Udhëheqësia e shoqatës mund të thirr në takim edhe kryetarët e filialeve dhe seksioneve.
6.5. Takimet e Udhëheqësisë mund të organizohen në largësi (përmes Skype).

7. FINANCAT E SHOQATËS
7.1. Shoqata financohet nga anëtarësia, donacionet, sponsorimet dhe të hyrat e manifestimeve që organizohen nga shoqata.
7.2. Të gjitha aktivitetet e shoqatës financohen nga burimet e cekura tek neni 7.1. Lidhur me shpërndarjen e mjeteve vendos udhëheqësia e shoqatës.
7.3. Shoqata Gora në BE garanton për pronën e saj. Përgjegjësia individuale është e përjashtuar. Secili anëtar është përgjegjës për dëmin të cilën e shkakton nga pakujdesia.
7.3.1. Raporti i arkëtarit kontrollohet nga komisioni kontrollues (së paku tre anëtar) në fund të vitit kalendarik, së paku 30 ditë para kuvendit vjetor. Komisioni kontrollues vërteton rregullsinë e udhëheqjes financiare dhe kontabilitetit para kuvendit vjetor.

8. VENDIMI LIDHUR ME SHPËRBËRJEN E SHOQATËS

8.1. Vendimin për shpërbërjen e shoqatës e merr kuvendi i shoqatës me shumicë prej dy të tretave, në të cilin të gjithë anëtarët ftohen me shkrim së paku 15 ditë përpara.
8.2. Në rast të shpërbërjes së shoqatës, e gjithë prona që mbetet ju takon seksioneve dhe filialeve të cilat mbesin. Nëse nuk funksionon asnjë seksion apo filiale, këto do ju takojnë banorëve të rajonit të Gores në Komunën e Dragashit.

Qëllimet e Shoqatës së Diasporës nga Gora në BE sipas statutit:

1. Shoqata mbledh të gjithë emigrantët nga rajoni i Gores, si dhe miqtë e tyre.
2. Shoqata siguron mjetet financiare për punën e seksioneve të shoqatës.

3. Promovon kulturën e banorëve të Goresdhe punon për një mirëkuptim më të mirë në mes popullatës së Gores dhe asaj të BE-së.

4. Shoqata ushqen frymën e tolerancës në mes kulturave, religjioneve dhe racave të ndryshme.

5. Shoqata e diasporës së Gores në BE është shoqatë pa orientim politik.

6. Shoqata përfaqëson të drejtat e njeriut si dhe parimet, liritë e demokracisë dhe barazinë.

7. Manifestimet dhe broshurat informative të shoqatës nuk mund të keqpërdorën për qëllime politike.

8. Shoqata e siguron mbështetjen morale dhe materiale të Komunës zyrtare të Dragashit dhe rajonit të Gores.

Qëllim i veçantë i Shoqatës së Diasporës nga Gora në BE është që përmes investimit të përbashkët në Fondin e diasporës të zhvillohet ekonomia e rajonit të vendlindjes.

Shoqata e Diasporës nga Gora si e tillë nuk pranon ndarjet ndëretnike apo ato të llojeve tjera, si në shoqatë po ashtu edhe në vendlindje.

STATUS DER DIASPORA GORA

1. Name und Sitz des Vereins

1.1. Der Verein der “Diaspora Gora“ in Europa ist ein Verein in Übereinstimmung mit dem EU-Zivilrecht

2. Zweck des Vereins

2.1. Vereint und sammelt alle Emigranten aus der Region Gora, sowie deren Freunde
2.2. Der Verein stellt finanzielle Mittel für die Arbeitssektion des Vereins bereit
2.3. Fördert die Kultur der Bewohner der Region Gora in Europa und arbeitet an einem besseren Verständnis zwischen der Bevölkerung Gora`s und Europas
2.4. Der Verband fördert den Geist der Toleranz zwischen den verschiedenen Kulturen, Religionen und Rassen
2.5. Der Verein der Region Gora in Europa ist ein Verein ohne politische Ausrichtung
2.6. Der Verein vertritt Menschenrechte, die Grundsätze der Freiheit der Demokratie und der Gleichheit
2.7. Veranstaltungen und Informationsbroschüren des Vereins dürfen nicht für politische Zwecke ausgenützt werden
2.8. Der Verein stellt moralische und materielle Unterstützung für die Gemeinde Dragas und Region Gora sicher

3. Die Mitgliedschaft

3.1. Ein Vollmitglied des Vereins „Diaspora Gora“ in Europa ist jeder, der die Bestimmungen dieses Statuts akzeptiert, einen Mitgliedsbeitrag zahlt und das Anmeldeformular ausfüllt
3.2. Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens zwei Monate nach dem Beitritt des Vereins zahlbar, andernfalls wir die Mitgliedschaft aufgelöst
3.3. Mitglieder, die die Bestimmungen des Vorstands nicht akzeptieren, können für einen bestimmten Zeitpunkt aus dem Verein ausgeschlossen werden. Über einen kompletten Ausschluss entscheidet der Vorstand des Vereins
3.4. Ehrenmitglieder sind Mitglieder die besondere Verdienste geleistet haben, die in den Verein auf den Vorschlag des Vorstands und der Versammlung des Vereins aufgenommen wurden
3.5. Der Verein etabliert auf Wunsch der Mitglieder neue Bereiche wie z.B. Sport- und Kultur
3.6. Jeder Teilbereich muss von einem Präsidenten, Sekretär und Finanzleiter geführt werden, der nur für diesen Bereich verantwortlich ist
3.7. Die Verwaltung des Vereins trägt die moralische Verantwortung für die Arbeit innerhalb des Vereins

4. Rechte und Pflichten der Mitglieder

4.1. Mitglieder haben das Recht zu wählen und in den Vorstand des Vereins gewählt zu werden. Sie haben ein Recht, über alle Details durch den Vorstand des Vereins informiert zu werden
4.2. Die Pflichten der Mitglieder des Vereins sind in diesem Statut vorgeschrieben. Dazu gehören: Das Entrichten des Mitgliedsbeitrags, Aktive Teilnahme etc.

5. Organe des Vereins

5.1. Die Organe des Vereins „Diaspora Gora“ in Europa sind: die Versammlung des Vereins und der Vorstand
5.2. Die Vereinsversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die Versammlung besteht aus allen aktiven und Ehrenmitglieder des Vereins. Die Vereinsversammlung kann regelmäßig und außergewöhnlich sein. Regelmäßige Treffen der Vereinigung werden durch die Verwaltung des Vereins jährlich einberufen. Außerordentliche Versammlungen werden einberufen, wenn 2/3 der Mitglieder des Vereins dies für erforderlich halten. Die Verwaltung des Vereins ist verpflichtet bei einer Beantragung für eine außerordentliche Versammlung diese innerhalb von 40 Tagen nach Erhalt der Beantragung einzuberufen. Änderungen der Mitgliedsvereinbarungen oder Erweiterungen des Vorstandes können nur bei einer zwei-drittel Mehrheit des Vorstands durchgeführt werden
5.3. Die Vereinsversammlung wählt den Präsidenten des Vereins und sechs Vorstandsmitglieder. Die Amtszeit des Präsidenten und des Vorstandes beträgt zwei Jahre
5.4. Die Vereinsversammlung stellt dem Vorstand des Vereins und Verwaltung der Verwaltung der Teilbereiche Berichte zur Verfügung. Die Versammlung ist zuständig für die Festlegung der Verantwortung und Streitbeilegung
5.5. Die Vereinsversammlung wählt Ehrenmitglieder
5.6. Die Vereinsversammlung kann mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder das Statut ändern
5.7. Die Vereinsversammlung entscheidet über unwiderrufliche Entscheidungen, die auf der jährlichen Hauptversammlung des Vereins getroffen wurden
5.8. In der Verwaltung des Vereins sind: Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Finanzleiter und drei Vorstandsmitglieder
5.8.1. Der Präsident des Vorstandes ist gleichzeitig der Präsident des Vereines „Diaspora Gora“ in Europa
5.9. Auf Vorschlag der Versammlung wählt einen Berufsverband im Bereich Justiz und Bürgerrechte, Kultur und Bildung, Beschäftigung und Soziales, Entwicklung und humanitäre Hilfe und den Schutz der Umwelt und Energie.
5.10. Auf Vorschlag des Vorstandes, wählt die Versammlung einen Gruppe von 7 Einwohner Gora’s, damit eine bessere Kommunikation mit dem Verein „Diaspora Gora“ gewährleistet werden kann.

6. Aufgaben des Vorstandes

6.1. Präsident des Verbandes leitet die Vorstandssitzungen und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. In Abwesenheit wird er vom Vizepräsidenten vertreten, oder von einem anderen Vereinsmitglied für einen bestimmten Zeitpunkt mit Zustimmung des Vorstandes.
6.1.1. Der Sekretär führt bei den Sitzungen Schrift und ist zuständig für Verwaltungsangelegenheiten des Vereins. Er bereitet zusammen mit dem Präsidenten die Sitzungen vor. Empfängt Post des Vereines und unterzeichnet zusammen mit dem Präsidenten offizielle Mitteilungen, Informiert den Vorstand über geschickte und erhaltene Post.

6.1.2. Der Finanzleiter ist für alle finanziellen Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er hat die Vollmacht über das Geld des Vereines achten und Rechnungen zu begleichen. Er berichtet über die aktuelle finanzielle Lage des Vereines, über alle Transaktionen und muss Bilanzen vorlegen. Zusammen mit dem Präsidenten und dem Sekretär schlägt der das Budget für den Verein vor und ist für das Rechnungswesen verantwortlich.

6.2. Der Vorstand ist für die Arbeit des Vereins zuständig, sowie für die Organisation und Einberufung von regelmäßigen und unregelmäßigen Versammlungen. Entscheidet über die Disziplinarmaßnahmen über Mitglieder, deren Verhalten dem Ansehen des Vereins schadet. Disziplinarmaßnahmen müssen von der Versammlung bestätigt werden.

6.3. Die Sitzungen des Vorstands werden vom Präsidenten einberufen. In den Sitzungen führt der Sekretär Schrift, welche innerhalb von 10 Tagen an alle Mitglieder des Vorstands weitergereicht wird. Die Originalen Schriften werden im Archiv aufbewahrt. Die Entscheidungen sind endgültig und verbindlich, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder Verwaltung vorgenommen werden. Das Quorum für die Organisation der Sitzung des Vorstandes ist die Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern des Vorstandes

6.4. Die-Entscheidungen des Vorstands sind bindend für alle Mitglieder des Vereins und sind gültig bis zur nächsten Hauptversammlung. Der Vorstand kann auf der Sitzung die Präsidenten der verschiedenen Bereiche einladen.
6.5. Die Sitzungen des Vorstandes können auch über Plattformen wie z.B. Skype etc. organisiert werden.

7. Finanzierung des Vereins

7.1. Der Verein wird durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sponsoring und Einnahmen aus Veranstaltungen, die von dem Verein organisiert werden finanziert.
7.2. Alle Aktivitäten des Vereins werden durch die in Punkt 7.1 genannten Mittel finanziert. Über die Zuteilung der Mittel entscheidet der Vorstand.
7.3. Der Verein „Diaspora Gora“ in Europa sorgt für seine Beständigkeit. Individuelle Verantwortung ist ausgeschlossen. Jedes Mitglied ist verantwortlich für die durch Fahrlässigkeit verursacht Schäden.
7.3.1. Der Bericht des Finanzleiters wird von der Kontrollkommission (mindestens drei Mitglieder) am Ende des Kalenderjahres, mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung kontrolliert. Die Kontrollkommission bestätigt die Gültigkeit der Finanzen und Rechnungswesen vor der Hauptversammlung.

8. Entscheidung über das Auflösen des Vereines

8.1. Die Entscheidung, über die Auflösung des Vereines wird von der Versammlung mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet, zu dem alle Mitglieder schriftlich mindestens 15 Tage im Voraus eingeladen wurden.
8.2. Im Falle der Auflösung des Vereins bleibt alles Eigentum den einzelnen Bereichen, die übrig bleiben. Wenn kein Bereich mehr funktioniert, dann gehört das ganze Eigentum den Bewohnern Gora‘s in der Gemeinde Dragas.

Die Ziele des Vereines Diaspora Gora in Europa im Rahmen des Statuts:

1. Vereint und sammelt alle Emigranten aus der Region Gora in Europa, sowie deren Freunde.
2. Der Verein stellt finanzielle Mittel für die Arbeitssektion des Vereins bereit.
3. Fördert die Kultur der Bewohner der Region Gora in Europa und arbeitet an einem besseren Verständnis zwischen der Bevölkerung Gora`s und Europas.
4. Der Verband fördert den Geist der Toleranz zwischen den verschiedenen Kulturen, Religionen und Rassen.
5. Der Verein der Region Gora in Europa ist ein Verein ohne politische Ausrichtung.
6. Der Verein vertritt Menschenrechte, die Grundsätze der Freiheit der Demokratie und der Gleichheit.
7. Veranstaltungen und Informationsbroschüren des Vereins dürfen nicht für politische Zwecke ausgenützt werden.
Verband bietet moralische und materielle Unterstützung für die Gemeinde Dragas und Region Gora. Das spezifische Ziel des Vereins „Diaspora Gora“ in Europa besteht darin, dass durch die gemeinsame Anlage in den Fonds die Wirtschaft in der Heimat wieder belebt wird. Der Verein „Diaspora Gora“ als solcher erkennt keine interethnischen oder andere Teilungen, wie in seiner Verein sowie in der Heimat.

Status of the Diaspora Gora

1. Name and registered office of the association

1.1. The Association of Diaspora Gora in Europe is an association in agreement with EU civil law

2. Purpose of the Association

2.1. Unite and collect all emigrants from the region of Gora, as well as their friends
2.2. The association provides financial resources for the work of the association
2.3. Promotes the culture of the inhabitants of the Gora region in Europe and works on a better understanding between the population of Gora and Europe
2.4. The association promotes the spirit of tolerance between different cultures, religions and races
2.5. The association of the region Gora in Europe is a club without political orientation
2.6. The association represents human rights, the principles of freedom of democracy and equality
2.7. Events and information brochures of the Association shall not be used for political purposes
2.8. The association ensures moral and material support for the municipality of Dragas and the region of Gora

3. Membership

3.1. A full member of the Association “Diaspora Gora” in Europe is anyone who accepts the provisions of this Statute, pays a membership fee and fills in the registration form
3.2. The membership fee should be payed within two months after entering the association, otherwise the membership resolves
3.3. Members who do not accept the terms of the Executive Board may be excluded from the Association for a certain time. The board of the association decides on a complete exclusion
3.4. Honorary members are members who have rendered special merit, which were incorporated into the association on the proposal of the board and the assembly of the association
3.5. At the request of the members, the association establishes new areas such as Sports and culture
3.6. Each sub-area must be managed by a president, secretary and financial director, who is responsible only for this area.
3.7. The administration of the association bears the moral responsibility for the work within the association

4. Rights and obligations of members

4.1. Members have the right to vote and to be elected to the board of the association. You have a right to be informed about the details by the board of the association
4.2. The duties of the members of the Association are laid down in this Statute. These include: payment of the membership fee, active participation, etc.

5. Bodies of the association

5.1. The bodies of the “Diaspora Gora” association in Europe are: the assembly of the association and the executive committee
5.2. The assembly of the association is the supreme body of the association. The assembly consists of all active and honorary members of the association. The association meeting can be regular and extraordinary. Regular meetings of the association are convened annually by the administration of the association. Extraordinary meetings shall be convened if 2/3 of the members of the Association consider this to be necessary. The administration of the association is obliged to convene an application for an extraordinary meeting within 40 days of receipt of the application. Changes to the membership agreements or extensions of the Management Board can only be carried out by a two-thirds majority of the Management Board
5.3. The General Assembly elects the President of the Association and six members of the Executive Board. The term of office of the President and the Executive Board is two years
5.4. The association meeting provides reports to the board of the association and administration of the sub-areas. The Assembly is responsible for determining responsibility and dispute resolution
5.5. The General Assembly elects honorary members
5.6. The General Meeting may amend the Staff Regulations by a two-thirds majority of members
5.7. The General Assembly decides on irrevocable decisions taken at the annual general meeting of the association
5.8. In the administration of the association are: President, Vice-President, Secretary, Financial Director and three members of the Board of Directors
5.8.1. The President of the Board is also the President of the “Diaspora Gora” Association in Europe
5.9. On the proposal of the Assembly, a professional association is elected in the area of justice and civil rights, culture and education, employment and social affairs, development and humanitarian aid, and protection of the environment and energy.
5.10. On the recommendation of the Board, the Assembly elects a group of 7 inhabitants of Gora to ensure better communication with the Diaspora Gora Association

6. Tasks of the Management Board

6.1. President of the Association, heads the board meetings and represents the club in public. In the absence, he is represented by the vice president, or by another member of the association for a certain time with the approval of the board.
6.1.1. The secretary is responsible for the meetings and is responsible for administrative matters of the association. He prepares the meetings together with the President. Receives post office of the association and signs official announcements with the president, Informs the board about send and received post.
6.1.2. The financial director is responsible for all financial matters of the association. He has the authority to pay attention to the money of the association and to pay bills. He reports on the current financial situation of the association, about all transactions and must submit balance sheets. Together with the president and the secretary, he proposes the budget for the association and is responsible for the accounting department.
6.2. The board is responsible for the work of the association, as well as for the organization and convocation of regular and irregular meetings. Decides on disciplinary measures on members whose behaviour is detrimental to the prestige of the association. Disciplinary measures must be confirmed by the Assembly.
6.3. The meetings of the Board of Directors are convened by the President. In the meetings, the secretary writes the letter, which is passed on to all members of the executive committee within 10 days. The original fonts are stored in the archive. Decisions shall be final and binding if they are made by the majority of the votes of the members’ representatives present. The quorum for the organization of the meeting of the Management Board is the presence of at least four members of the Management Board
6.4. The decisions of the Management Board are binding for all members of the Association and are valid until the next Annual General Meeting. At the meeting, the Board of Directors may invite the Presidents of the various divisions.
6.5. The meetings of the Management Board may also be held via platforms such as e.g. Skype.

7. Financing the Association

7.1. The association is financed by membership fees, donations, sponsorship and income from events organized by the association.
7.2. All activities of the association are financed by the funds mentioned in point 7.1. The Executive Board decides on the allocation of funds.
7.3. The association “Diaspora Gora” in Europe ensures its stability. Individual responsibility is excluded. Each member is responsible for the damage caused by negligence.
7.3.1. The Financial Controller's report is controlled by the Control Committee (at least three members) at the end of the calendar year, at least 30 days before the Annual General Meeting. The Control Commission confirms the validity of the finances and accounting before the Annual General Meeting.

8. Decision to dissolve the association

8.1. The decision on dissolution of the Association shall be approved by the Assembly by a two-thirds majority, to which all members have been invited in writing at least 15 days in advance.
8.2. In the event of the dissolution of the association, all property remains the individual areas that remain. If no area works, the entire property belongs to the inhabitants of Gora in the municipality of Dragas.

The objectives of the “Diaspora Gora” association in Europe under the statute:

1) Unites and collects all emigrants from the Gora region in Europe, as well as their friends.
2) The association provides financial resources for the work of the association.
3) Promotes the culture of the inhabitants of the Gora region in Europe and works on a better understanding between the population of Gora and Europe
4) The association promotes the spirit of tolerance between different cultures, religions and races.
5) The Association of the Gora Region in Europe is a non-political organization.
6) The association represents human rights, the principles of freedom of democracy and equality.
7) Events and information brochures of the Association shall not be used for political purposes.
8) Association provides moral and material support to the municipality of Dragas and the region of Gora. The specific objective of the “Diaspora Gora” association in Europe is that through the joint investment in the fund the economy in the home is revived. The association “Diaspora Gora” as such does not recognize interethnic or other divisions, as in its association as in the home.